გარეჯის სალბი

ნუსხაში შეტანის მიზეზები

მცირე არეალი და არეალის შესაძლო უწყვეტი შემცირება ადამიანის საქმიანობის შედეგად.

გავრცელება

გარე კახეთი: დავით გარეჯის მონასტრის მიდამოები, თეთრი უდაბნო, მთა დიბსი, სოფ. მალხაზოვკას მიდამოები; გარდაბანი.

ეკოლოგიური თავისებურებები

სინათლის მოყვარული ქსეროფილური ნახევრად-ბუჩქია. იზრდება მშრალ ფერდობებზე სტეპის ზონაში. ყვავის მაისიდან ივლისამდე. ნაყოფი მწოფდება ივლის-სექტემბერში.

ძირითადი საფრთხეები

ძოვება, შეგროვება დეკორატიულო თვისებების გამო, ბუნებრივი ფაქტორები: მცირე არეალი და ვიწრო ეკოლოგიური ამპლიტუდა.

www.red-list.ge

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>